มหาเถรฯปรับบวชระยะสั้น 15-30วันทุกวัดทั่วประเทศ

มหาเถรสมาคม เห็นชอบปรับเวลาบวชระยะสั้น 15 วัน 30 วันทุกวัดทั่วประเทศ ชี้บวช 7 วันไม่เพียงพอต่อการศึกษาหลักธรรมทางพระพุทธศาสนา  พร้อมให้พศ.แจ้งมติมหาเถรฯไปยังพระสังฆาธิการทั่วประเทศปฏิบัติตาม ที่อาคารสมเด็จพระมหารัชมังคลาจารย์ สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ(พศ.) อำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม นายสมเกียรติ ธงศรี ผู้ตรวจราชการพศ.ในฐานะโฆษกพศ. เปิดเผยภายหลังการประชุมมหาเถรสมาคม(มส.)

ว่า  ตามที่มส.มีมติแจ้งไปยังเจ้าคณะจังหวัดทุกจังหวัด  พระสังฆาธิการทุกระดับ และพระอุปัชฌาย์ เข้มงวดพระธรรมวินัย กฎมหาเถรสมาคม รวมถึงเรื่องการคัดกรองคนเข้ามาอุปสมบทในพระพุทธศาสนา โดยให้ถือปฏิบัติอย่างเคร่งครัด พร้อมแต่งตั้งคณะทำงานในการร่างหลักเกณฑ์สำหรับการบวชพระใหม่ โดยจะต้องมีการกำหนดระยะเวลาขั้นต่ำว่า จะต้องบวชกี่วัน รวมถึงหลักสูตรที่จะต้องให้พระใหม่ได้ศึกษาระหว่างการบวช  โดยมส.ได้มอบหมายให้พระพรหมบัณฑิต  พระพรหมมุนี พระพรหมดิลก พระพรหมโมลี ดำเนินการนั้น ที่ประชุมมส.ได้มีมติเห็นชอบหลักสูตรพุทธศาสนศึกษา สำหรับผู้บวชระยะสั้น ตามที่คณะทำงานเสนอ โดยมส.เห็นชอบหลักสูตรบวชระยะสั้น 15 วัน และ30 วัน เนื่องจากที่ประชุมมส.ได้ปรารภร่วมกันเห็นว่า การบวชระยะสั้น 7 วันนั้น ไม่เพียงพอต่อการศึกษาหลักธรรมทางพระพุทธศาสนา แต่ไม่ได้มีการกล่าวถึงการบวชตามประเพณี 3 วัน 7 วัน 9 วัน แต่อย่างใด สำหรับมติดังกล่าวพศ.จะทำหนังสือแจ้งเวียนไปยังพระสังฆาธิการทั่วประเทศ ให้ปฏิบัติตามมติมส.ดังกล่าว ส่วนเรื่องหลักสูตรนั้น ให้คณะทำงานดำเนินการปรับเนื้อหาอีกเล็กน้อย ก่อนดำเนินการประกาศในเว็บไซต์พศ. เพื่อให้วัดทั่วประเทศได้นำหลักสูตรดังกล่าวไปปฏิบัติโดยพร้อมเพรียงกัน. ขอบคุณข้อมูลบางส่วนและติดตามข้อมูลฉบับเต็มที่ dailynews